REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Wersja v 1.0 obowiązująca od 10 czerwca 2019 r.

Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży, prowadzonej przez Centrum Zaopatrzenia Bhp Ewa Horbacz z siedzibą w Prudniku przy ul. Zamkowej 2, 48-200 Prudnik, NIP 7551244687, REGON 364745927, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

 

§ 1
Wyjaśnienie pojęć

 

 1. Wyrażeniom użytym w regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

  1. Sklep – serwis prowadzony w systemie teleinformatycznym pod adresem internetowym www.basicbhp.pl,

  2. Regulamin – niniejszy regulamin,

  3. Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Klienta o zawarciu umowy sprzedaży, złożone za pośrednictwem Sklepu do Sprzedawcy,

  4. Klient – osoba fizyczna, jeżeli posiada zdolności do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną. Klientem może być konsument lub podmiot niebędący konsumentem. Postanowienia regulaminu stosuje się do wszystkich Klientów, chyba że regulamin stanowi, że postanowienie stosuje się tylko do Konsumentów albo wyłącza ich stosowanie do konsumentów.

  5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  6. Konto klienta – tworzony przez Sklep i przypisany do nazwy użytkownika elektroniczny panel klienta, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie, sprawdzić status jego realizacji. Konto klienta umożliwia korzystanie z formularzy kontaktowych.

  7. Login – ciąg znaków, który łącznie z hasłem, służy do logowania na Koncie klienta. Loginem jest adres e-mail podany podczas rejestracji konta.

  8. Sprzedawca – Centrum Zaopatrzenia BHP Ewa Horbacz ul. Zamkowa 2, 48-200 Prudnik, NIP 7551244687, adres e-mail: kontakt@basicbhp.pl, tel.: +48785710610,

  9. Towar – produkt, którego oferta sprzedaży zamieszczona jest w Sklepie,

  10. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

  11. Dzień złożenia zamówienia – jest to dzień dotarcia oświadczenia Klienta o zawarciu umowy do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy,

  12. Dzień realizacji – dzień przekazania sprzedanego towaru, wybranemu przez Klienta przewoźnikowi lub dzień pozostawienia towaru do odebrania w siedzibie Sprzedawcy, w przypadku odbioru osobistego,

  13. Dostawa – czynność faktyczna doręczenia przez Przewoźnika towaru na adres przypisany do konta klienta lub inny adres przekazany Sprzedawcy,

  14. Przewoźnik – oznacza przedsiębiorcę, za pośrednictwem którego Sprzedawca dokonuje dostawy,

  15. Koszyk – skrypt zamieszczony na Stronie sklepu, w którym Klient może sprawdzać jakie towary wybrał do zakupu, a także modyfikować ich ilość.

 

 

§ 2
Postanowienia ogólne

 

 1. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną oraz zawiera umowy sprzedaży towarów.

 2. Treści zamieszczone w Sklepie, w szczególności zdjęcia, opisy, logotypy, wzory, znaki, układ strony internetowej, a także domena sklepu, stanowią własność lub są przedmiotem praw autorskich lub innych praw Sprzedawcy, chyba że prawa te przysługują podmiotom trzecim.

 3. Sprzedawca udostępnia treść regulaminu w sposób umożliwiający trwałe pozyskanie i odtwarzanie za pomocą systemu teleinformatycznego, znajdującego się na stronie www.basicbhp.pl . Niezależnie od tego Klient może utrwalić treść Regulaminu przez jego wydrukowanie.

 4. Dla optymalnego wyświetlania strony internetowej Sklepu należy ustawić rozdzielczość monitora 1920×1080.

 5. W celu bezpiecznego korzystania z usług elektronicznych, dokonywania płatności, kontaktu ze Sprzedawcą, Klient powinien korzystać z urządzenia wyposażonego w legalne i aktualne oprogramowanie antywirusowe.

 6. Sklep korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka).

 7. Klient korzystający z usługi świadczonej drogą elektroniczną nie może dostarczać treści bezprawnych. Sklep usunie treści bezprawne dostarczone przez Klienta w razie ich ujawnienia lub uzasadnionego wniosku podmiotu trzeciego.

 8. Sklep prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie kieruje oferty za granicę.

 9. Umowy zawierane są wyłącznie w języku Polskim.

 

 

§ 3
Rejestracja konta klienta

 

 1. Zamówienie może być złożone po zarejestrowaniu Konta klienta lub bez rejestracji, po dostarczeniu Sprzedawcy wymaganych do ukształtowania umowy danych. Klient może korzystać ze Sklepu, jeżeli posiada miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Usługi elektroniczne świadczone są 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, chyba że regulamin stanowi inaczej.

 3. Przez rejestrację Konta, Klient zawiera nieodpłatną umowę o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta klienta na czas nieoznaczony. W ramach umowy Klient może korzystać z oprogramowania sklepu, składać zamówienia, weryfikować stan wykonania umowy, sprawdzać stan płatności oraz korzystać z formularza kontaktowego.

 4. W celu zarejestrowania Konta klienta należy na stronie Sklepu, kliknąć w prawym górnym narożniku przycisk „moje konto”. Nastąpi przekierowanie na stronę rejestracji. Następnie należy wypełnić formularz elektroniczny i przesłać go do Sprzedawcy przez kliknięcie przycisku „Zarejestruj się”. Przesłanie formularza stanowi oświadczenie woli o zawarciu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Klient może w każdej chwili zrezygnować z rejestracji przez zamknięcie okna w przeglądarce. Dane osobowe wpisane przed przesłaniem formularza do Sklepu nie są przetwarzane.

 5. Dane konieczne do rejestracji konta są oznaczone w formularzu. Sprzedawca odmawia świadczenia usługi, jeżeli klient nie poda danych koniecznych do rejestracji lub zawarcia umowy. Nie jest możliwe korzystanie z usług anonimowo lub pod pseudonimem.

 6. Klient przed wysłaniem formularza akceptuje Regulamin, klikając opcję „akceptuję regulamin”.

 7. Podczas rejestracji konta, Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep w celach marketingowych, przez wybranie odpowiedniej opcji w formularzu.

 8. Klient powinien na bieżąco aktualizować dane wprowadzone podczas rejestracji Konta klienta.

 9. Klient, który dokonał rejestracji konta może rozwiązać umowę w każdej chwili, przesyłając oświadczenie woli drogą elektroniczną na adres kontakt@basicbhp.pl . Usunięcie konta klienta nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania.

 10. Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, przesyłając oświadczenie woli na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji.

 11. Jeżeli klient dostarczy treść bezprawną, dokona czynności na szkodę Sklepu lub innego klienta, naruszy postanowienie regulaminu lub obowiązujące przepisy, Sprzedawca wezwie go do niezwłocznego zaprzestania naruszeń.

 12. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy login oraz hasło do swojego Konta klienta i nie udostępniać ich osobom trzecim.

 13. Wszelkie informacje związane z wykonaniem usług elektronicznych, obsługą zamówień, reklamacji, zwrotów, będą przesyłane przez Sprzedawcę na adres e-mail podany podczas rejestracji konta Klienta, a jeśli Klient złożył zamówienie bez rejestracji, na adres podany w zamówieniu.

 

 

§ 4
Składanie zamówień

 

 1. W celu złożenia zamówienia Klient który zawarł umowę o prowadzenie Konta klienta powinien zalogować się na to konto. Klient powinien kliknąć przycisk „Moje konto” w prawym górnym rogu strony. Nastąpi przekierowanie na stronę logowania. W odpowiednich oknach należy wpisać login oraz hasło.

 2. Klient powinien wybrać odpowiednią kategorię towarów, a następnie kliknąć na produkt, którym jest zainteresowany. Klient powinien wpisać ilość produktów w okienku „ilość”, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”. Po dodaniu produktów do Koszyka należy kliknąć na ikonę Koszyka w prawym górnym roku ekranu. W Koszyku wyświetlają się opcje różne opcje zakupu.

 3. Jeżeli Klient zdecydował się na zakup klika na przycisk „Kup”. Następnie Klient wybiera formę dostawy i płatności przez kliknięcie na odpowiedni przycisk. W oknie tym Sklep podaje również łączną kwotę, którą Klient będzie zobowiązany zapłacić po wysłaniu zamówienia.

 4. Jeżeli adres wysyłki jest inny niż adres podany w momencie rejestracji, Klient powinien kliknąć w okienko „Wysyłka zamówienia pod inny adres”. Wyświetlone zostaje okno, w którym Klient może wpisać adres.

 5. W polu „Twoje uwagi” Klient może zamieścić dodatkowe uwagi do Sprzedawcy.

 6. Jeżeli wszystkie dane zostały uzupełnione, Klient powinien zaznaczyć okienko „Akceptuje regulamin” i nacisnąć pole „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Kliknięcie jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy oświadczenia woli zawarcia umowy sprzedaży oraz ewentualnych usług dodatkowych.

 7. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie przesyła na adres e-mail Klienta potwierdzenie zawarcia umowy, a w przypadku wyboru Przelewu Bankowego nr konta bankowego, na które należy uiścić cenę oraz dane jakie należy wpisać dokonując wpłaty.

 8. Ceny towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT według obowiązującej stawki. Cena towaru nie zawiera kosztów dostawy. Koszty dostawy doliczane są do sumy należności Sprzedawcy, po wybraniu przez Klienta sposobu dostawy.

 9. Klient związany jest ceną z chwili złożenia oferty.

 

 

§ 5
Realizacja zamówienia

 

 1. Jeżeli Klient zawarł więcej niż jedną umowę, może wybrać dostawę wszystkich towarów jedną przesyłką.

 2. Zamówienia złożone przez Klienta w sklepie w dniu roboczym do godziny 14.00 realizowane są tego samego dnia.

 3. Zamówienia realizowane są zgodnie ze sposobem wysyłki wybranym przez Klienta oraz na dane Klienta wskazane podczas zakupu.

 4. Do każdej przesyłki dołączony jest odpowiedni dokument potwierdzający zawarcie umowy.

 5. Jeżeli Klient nie otrzyma swojego zamówienia w ciągu 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia proszony jest o kontakt za pośrednictwem poczty e-mail, bądź kontakt telefoniczny.

§ 6
Dostawa

 

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar pozbawiony wad.

 2. Dostawa realizowana jest w formie i za pośrednictwem Przewoźnika, którego Klient wybrał podczas składania zamówienia. Sprzedawca zaleca, by przed wyborem Przewoźnika, Klient zapoznał się z regulaminem świadczenia usług kurierskich.

 3. Koszty wybranego sposobu dostawy ponosi Klient, chyba że dla danego zakupu obowiązuje darmowa dostawa.

 4. Po uprzednim uzgodnieniu terminu ze Sprzedawcą, Klient może odebrać zakupiony towar osobiście w punkcie sprzedaży pod adresem ul. Zamkowa 2, 48-200 Prudnik

 5. W celu usprawnienia procedury naprawienia ewentualnych szkód w przesyłce, Klient będący Konsumentem może, a inny Klient jest zobowiązany, dokładnie sprawdzić jej stan przed potwierdzeniem odbioru.

 6. Jeżeli po rozpakowaniu przesyłki okaże się, że przesyłka była uszkodzona, a uszkodzeń tych nie można było stwierdzić przed rozpakowaniem, Klient będący Konsumentem powinien powiadomić Przewoźnika w celu sporządzenia protokołu szkody, który należy niezwłocznie przesłać na adres e-mail bądź adres siedziby sklepu.

 7. Niezależnie od wykonania czynności wymienionych w ust. 6 i 7, Klient będący Konsumentem może korzystać z uprawnień wynikających z przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U.2012.1173 j.t. z późn. zm.).

§ 7
Formy płatności

 

 1. Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności:

  1. Płatność gotówką przy odbiorze towaru – Klient wpłaca całą należność przedstawicielowi Przewoźnika w chwili odbioru towaru,

  2. Płatność gotówką w siedzibie Sprzedawcy,

  3. W formie przelewu bankowego lub elektronicznego na rachunek bankowy lub kartą kredytową – Klient winien uiścić wpłatę po otrzymaniu od Sklepu potwierdzenia zawarcia umowy wraz ze wskazaniem kwoty należnej do zapłaty,

  4. W formie rat oferowanych przez operatora płatności,

  5. Wpłaty w formie przelewu bankowego Klient dokonuje na rachunek:
   83 1090 2226 0000 0001 3288 4202
   Centrum Zaopatrzenia BHP Ewa Horbacz
   ul. Zamkowa 2
   48-200 Prudnik

 2. Przelewy elektroniczne oraz zapłata kartą kredytową przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24. Wybór tej formy zapłaty wymaga zaakceptowania przez Klienta warunków świadczenia usług przez centrum rozliczeniowe.

 3. Klient nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym zamówieniu.

 4. Płatność za zakupy dokonane w Sklepie powinna być dokonana w terminie 14 dni od dnia dokonana zakupu.

 5. Sprzedawca zaleca, by Klient przed wyborem formy płatności zapoznał się z regulaminem świadczenia usług podmiotu obsługującego płatności.

 6. Klient może zweryfikować koszty związane z wybranym sposobem płatności przed złożeniem zamówienia.

§ 8
Odstąpienie od umowy sprzedaży

 

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu, w terminie 14 dni od dnia wydania towaru, składając Sprzedawcy oświadczenie woli na adres e-mail: kontakt@basicbhp.pl, lub pisemnie w siedzibie Sprzedawcy, lub pismem na adres siedziby sprzedawcy.

 2. Klient może skorzystać z formularza odstąpienia, który stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), dostępnego również w formie elektronicznej na stronie www.basicbhp.pl, który należy wysłać wraz ze zwracanym towarem bądź za pośrednictwem e-mail.

 3. Z wyłączeniem przypadków wskazanych w ustawie, w razie złożenia skutecznego odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać Sprzedawcy towar na swój koszt, przy czym Klient ponosi wówczas tylko zwykłe koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy. Koszt zwrotu rzeczy przesyłką kurierska wynosi od 17 zł – 25 zł brutto.

 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, spowodowane korzystaniem z niej, w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 5. O ile uprzednio nie zostało Sprzedawcy doręczone potwierdzenie nadania przesyłki, Sprzedawca skorzysta z prawa zatrzymania i wstrzyma się ze zwrotem uiszczonej ceny do czasu zwrotu przez Konsumenta świadczenia wzajemnego.

 6. Konsument zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta nie może odstąpić od umowy:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, w szczególności dotyczy to pochłaniaczy gazów, filtrów.

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w szczególności odzież z nadrukiem i inne przedmioty personalizowane.

§ 9
Rękojmia i gwarancja

 

 1. Jeżeli wydany klientowi towar ma w jego ocenie wady, może złożyć Sprzedawcy reklamację.

 2. Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego na stronie www.basicbhp.pl, który wymienia dane potrzebne do sprawnego przeprowadzenia procesu reklamacyjnego. Formularz stanowi załącznik do Regulaminu.

 3. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej na adres: kontakt@basicbhp.pl, w formie pisemnej pocztą lub osobiście pod adresem: ul. Zamkowa 2, 48-200 Prudnik.

 4. Klient otrzyma powiadomienie o rozpatrzeniu reklamacji w sposób w jaki tego zażądał, a jeżeli nie wskazał preferowanego sposobu kontaktu Sprzedawca poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty e-mail.

 5. Jeżeli towary objęte są gwarancją producenta, wraz z towarem zostanie dostarczona karta gwarancyjna, która określa warunki realizacji uprawnień z tytułu gwarancji.

 6. Konsument może zapoznać się z kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym przesyłając na adres kontakt@basicbhp.pl prośbę o przesłanie takiego kodeksu.

 7. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz rozstrzygania sporów, w szczególności może zwrócić się o pomoc do odpowiedniego miejskiego rzecznika praw konsumenta, a także zgłaszać wszelkie uwagi, reklamacje, wnioski i prośby na adres kontakt@basicbhp.pl lub pisemnie w siedzibie sprzedawcy.

§ 10
Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Sklep jest Centrum Zaopatrzenia Bhp Ewa Horbacz z siedzibą w Prudniku przy ul. Zamkowej 2, 48-200 Prudnik.

 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Sklep w następujących celach:

  1. w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,

  2. w związku z wykonaniem umowy sprzedaży,

  3. w związku z wyrażeniem zgody na otrzymywanie newslettera,

  4. w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

  5. w związku z korespondencją mailową,

  6. dla potrzeb technicznych i statystyk Sklepu,

  7. w celach marketingowych, jeżeli Klient wyraził na to zgodę,

 3. Klient ma prawo wglądu i aktualizacji jego danych osobowych. Uprawnienie to Klient może zrealizować samodzielnie poprzez dokonanie stosownych zmian na Koncie Klienta bądź zgłosić do Sklepu za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres: kontakt@basicbhp.pl, przy czym prośba taka powinna być wysłana z adresu e-mail podanego podczas rejestracji lub podanego przy realizacji zamówienia.

 4. Klient podaje dane osobowe dobrowolnie, jednak sklep może odmówić zawarcia umowy, jeżeli Klient nie podał danych niezbędnych do jej ukształtowania.

 5. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych swoich Klientów, stosując środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz technologicznej konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

 6. Sprzedawca ujawni przetwarzane dane osobowe jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w przypadkach określonych w Regulaminie.

 7. Sklep wykorzystuje „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

§ 11
Postanowienia końcowe

 

 1. Sprzedawca nie odpowiada za szkody poniesione przez Klienta spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Klienta, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Klienta wirusami, a także skutki udostępnienia loginu oraz hasła osobie trzeciej.

 2. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone.

 3. Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność za wady fizyczne towarów. Postanowienie nie znajduje zastosowania, jeżeli umowę sprzedaży zawarł Konsument.

 4. Sprzedawca o zmianach regulaminu poinformuje Klientów za pośrednictwem poczty e-mail na minimum 14 dni przed planowanym wejściem w życie zmian. W terminie poprzedzającym zmianę zarejestrowany Klient ma prawo bez podania przyczyny wypowiedzieć umowy o świadczenie usług droga elektroniczną, przesyłając Sprzedawcy oświadczenie woli za pośrednictwem poczty e-mail.

 

Regulamin 1.0 – obowiązuje od 10 czerwca 2019 r.