Katalog

Katalog

Nowe Produkty

New products

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Wersja v 1.3 obowiązująca od 26 maja 2022 r.

Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży, prowadzonej przez basicbhp Szymon Horbacz z siedzibą w Prudniku przy ul. Kościuszki 20d, 48-200 Prudnik, NIP 7551928055, REGON 521480235, za pośrednictwem sklepu internetowego oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

§ 1
Wyjaśnienie pojęć

1.    Wyrażeniom użytym w regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

1.    Sklep – serwis prowadzony w systemie teleinformatycznym pod adresem internetowym https://basicbhp.pl,

2.    Regulamin – niniejszy regulamin,

3.    Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Klienta o zawarciu umowy sprzedaży, złożone za pośrednictwem Sklepu do Sprzedawcy,

4.    Klient – osoba fizyczna, jeżeli posiada zdolności do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną. Klientem może być konsument lub podmiot niebędący konsumentem. Postanowienia regulaminu stosuje się do wszystkich Klientów, chyba że regulamin stanowi, że postanowienie stosuje się tylko do Konsumentów albo wyłącza ich stosowanie do konsumentów.

5.    Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6.    Konto klienta – tworzony przez Sklep i przypisany do nazwy użytkownika elektroniczny panel klienta, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie, sprawdzić status jego realizacji. Konto klienta umożliwia korzystanie z formularzy kontaktowych.

7.    Login – ciąg znaków, który łącznie z hasłem, służy do logowania na Koncie klienta. Loginem jest adres e-mail podany podczas rejestracji konta.

8.    Sprzedawca – basicbhp Szymon Horbacz ul. Kościuszki 20d, 48-200 Prudnik, NIP 7551928055, adres e-mail: kontakt@basicbhp.pl, tel.: +48 785 710 610,

9.    Towar – produkt, którego oferta sprzedaży zamieszczona jest w Sklepie,

10.  Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

11.  Dzień złożenia zamówienia – jest to dzień dotarcia oświadczenia Klienta o zawarciu umowy do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy,

12.  Dzień realizacji – dzień przekazania sprzedanego towaru, wybranemu przez Klienta przewoźnikowi,

13.  Dostawa – czynność faktyczna doręczenia przez Przewoźnika towaru na adres przypisany do konta klienta lub inny adres przekazany Sprzedawcy,

14.  Przewoźnik – oznacza przedsiębiorcę, za pośrednictwem którego Sprzedawca dokonuje dostawy,

15.  Koszyk – skrypt zamieszczony na Stronie sklepu, w którym Klient może sprawdzać jakie towary wybrał do zakupu, a także modyfikować ich ilość,

16.   Przedsiębiorca uprzywilejowany - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zawiera umowę w sklepie, a umowa ta nie ma dla niego charakteru zawodowego,

17.   BOK – biuro obsługi klienta.

§ 2
Postanowienia ogólne

1.    Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną oraz zawiera umowy sprzedaży towarów.

2.    Treści zamieszczone w Sklepie, w szczególności zdjęcia, opisy, logotypy, wzory, znaki, układ strony internetowej, a także domena sklepu, stanowią własność lub są przedmiotem praw autorskich lub innych praw Sprzedawcy, chyba że prawa te przysługują podmiotom trzecim.

3.    Sprzedawca udostępnia treść regulaminu w sposób umożliwiający trwałe pozyskanie i odtwarzanie za pomocą systemu teleinformatycznego, znajdującego się na stronie https://basicbhp.pl . Niezależnie od tego Klient może utrwalić treść Regulaminu przez jego wydrukowanie.

4.    Dla optymalnego wyświetlania strony internetowej Sklepu należy ustawić rozdzielczość monitora 1920×1080.

5.    W celu bezpiecznego korzystania z usług elektronicznych, dokonywania płatności, kontaktu ze Sprzedawcą, Klient powinien korzystać z urządzenia wyposażonego w legalne i aktualne oprogramowanie antywirusowe.

6.    Sklep korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka).

7.    Klient korzystający z usługi świadczonej drogą elektroniczną nie może dostarczać treści bezprawnych. Sklep usunie treści bezprawne dostarczone przez Klienta w razie ich ujawnienia lub uzasadnionego wniosku podmiotu trzeciego.

8.    Sklep prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie kieruje oferty za granicę.

9.     Umowy zawierane są wyłącznie w języku Polskim, przy czym dopuszcza wysyłkę zamówienia na terenie następujących krajów: Austria, Bułgaria, Czechy, Estonia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia (po uprzednim kontakcie z BOK), Portugalia, Rumunia, Szwajcaria (po uprzednim kontakcie z BOK), Szwecja, Słowacja, Słowenia, Włochy.

§ 3
Rejestracja konta klienta

1.    Zamówienie może być złożone po zarejestrowaniu Konta klienta lub bez rejestracji, po dostarczeniu Sprzedawcy wymaganych do ukształtowania umowy danych. Klient może korzystać ze Sklepu, jeżeli posiada miejsce zamieszkania albo siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.    Usługi elektroniczne świadczone są 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, chyba że regulamin stanowi inaczej.

3.    Przez rejestrację Konta, Klient zawiera nieodpłatną umowę o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta klienta na czas nieoznaczony. W ramach umowy Klient może korzystać z oprogramowania sklepu, składać zamówienia, weryfikować stan wykonania umowy, sprawdzać stan płatności oraz korzystać z formularza kontaktowego.

4.    W celu zarejestrowania Konta klienta należy na stronie Sklepu, kliknąć w prawym górnym narożniku przycisk „moje konto”. Nastąpi przekierowanie na stronę rejestracji. Następnie należy wypełnić formularz elektroniczny i przesłać go do Sprzedawcy przez kliknięcie przycisku „Zarejestruj się”. Przesłanie formularza stanowi oświadczenie woli o zawarciu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Klient może w każdej chwili zrezygnować z rejestracji przez zamknięcie okna w przeglądarce. Dane osobowe wpisane przed przesłaniem formularza do Sklepu nie są przetwarzane.

5.    Dane konieczne do rejestracji konta są oznaczone w formularzu. Sprzedawca odmawia świadczenia usługi, jeżeli klient nie poda danych koniecznych do rejestracji lub zawarcia umowy. Nie jest możliwe korzystanie z usług anonimowo lub pod pseudonimem.

6.    Klient przed wysłaniem formularza akceptuje Regulamin, klikając opcję „akceptuję regulamin”.

7.    Podczas rejestracji konta, Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep w celach marketingowych, przez wybranie odpowiedniej opcji w formularzu.

8.    Jeżeli formularz elektroniczny został prawidłowo wypełniony, po kliknięciu „Zarejestruj się” Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny. Klient powinien aktywować konto, przez kliknięcie linku aktywuj konto.

9.    Klient powinien na bieżąco aktualizować dane wprowadzone podczas rejestracji Konta klienta.

10.  Klient, który dokonał rejestracji konta może rozwiązać umowę w każdej chwili, przesyłając oświadczenie woli drogą elektroniczną na adres kontakt@basicbhp.pl . Usunięcie konta klienta nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania.

11.  Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, przesyłając oświadczenie woli na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji.

12.  Jeżeli klient dostarczy treść bezprawną, dokona czynności na szkodę Sklepu lub innego klienta, naruszy postanowienie regulaminu lub obowiązujące przepisy, Sprzedawca wezwie go do niezwłocznego zaprzestania naruszeń.

13.  Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy login oraz hasło do swojego Konta klienta i nie udostępniać ich osobom trzecim.

14.  Wszelkie informacje związane z wykonaniem usług elektronicznych, obsługą zamówień, reklamacji, zwrotów, będą przesyłane przez Sprzedawcę na adres e-mail podany podczas rejestracji konta Klienta, a jeżeli Klient złożył zamówienie bez rejestracji, na adres podany w zamówieniu.

§ 4
Procedura reklamacji usługi elektronicznej

1.    Sprzedawca świadczy usługę prowadzenia Konta klienta, a także usługi Koszyka, Formularza kontaktowego, Newslettera z należytą starannością.

2.    Jeżeli w ocenie Klienta usługa jest wykonywana nienależycie, może on złożyć reklamację.

3.    W celu złożenia reklamacji klient może skorzystać z formularza reklamacji usługi. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej, pocztą lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy pod adresem: ul. Kościuszki 20d, 48-200 Prudnik

4.    W reklamacji Klient powinien dokładnie opisać przyczynę reklamacji. Jeżeli przyczyna reklamacji opisana jest w sposób uniemożliwiający jej należyte rozpatrzenie, Sprzedawca może wezwać Klienta do jej uzupełnienia.

5.    Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, a następnie powiadamia Klienta o decyzji za pośrednictwem poczty e-mail.

§ 5
Składanie zamówień

1.    W celu złożenia zamówienia Klient który zawarł umowę o prowadzenie Konta klienta powinien zalogować się na to konto. Klient powinien kliknąć przycisk „Moje konto” w prawym górnym rogu strony. Nastąpi przekierowanie na stronę logowania. W odpowiednich oknach należy wpisać login oraz hasło.

2.    Klient powinien wybrać odpowiednią kategorię towarów, a następnie kliknąć na produkt, którym jest zainteresowany. Klient powinien wpisać ilość produktów w okienku „ilość”, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”. Po dodaniu produktów do Koszyka należy kliknąć na ikonę Koszyka w prawym górnym roku ekranu. W Koszyku wyświetlają się opcje różne opcje zakupu.

3.    Jeżeli Klient zdecydował się na zakup klika na przycisk „Kup”. Następnie Klient wybiera formę dostawy i płatności przez kliknięcie na odpowiedni przycisk. W oknie tym Sklep podaje również łączną kwotę, którą Klient będzie zobowiązany zapłacić po wysłaniu zamówienia.

4.    Jeżeli adres wysyłki jest inny niż adres podany w momencie rejestracji, Klient powinien kliknąć w okienko „Wysyłka zamówienia pod inny adres”. Wyświetlone zostaje okno, w którym Klient może wpisać adres.

5.    W polu „Twoje uwagi” Klient może zamieścić dodatkowe uwagi do Sprzedawcy.

6.    Jeżeli wszystkie dane zostały uzupełnione, Klient powinien zaznaczyć okienko „Akceptuje regulamin” i nacisnąć pole „Wyślij zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Kliknięcie jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy oświadczenia woli zawarcia umowy sprzedaży oraz ewentualnych usług dodatkowych.

7.    Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie przesyła na adres e-mail Klienta potwierdzenie zawarcia umowy, nr konta bankowego, na które należy uiścić cenę oraz dane jakie należy wpisać dokonując wpłaty.

8.    Ceny towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT według obowiązującej stawki. Cena towaru nie zawiera kosztów dostawy. Koszty dostawy doliczane są do sumy należności Sprzedawcy, po wybraniu przez Klienta sposobu dostawy.

9.    Klient związany jest ceną z chwili złożenia oferty.

§ 6
Realizacja zamówienia

1.    Jeżeli Klient zawarł więcej niż jedną umowę, może wybrać dostawę wszystkich towarów jedną przesyłką.

2.    Zamówienia złożone przez Klienta w sklepie w dniu roboczym do godziny 13.00 realizowane są tego samego dnia.

3.    Zamówienia realizowane są zgodnie ze sposobem wysyłki wybranym przez Klienta oraz na dane Klienta wskazane podczas zakupu.

4.    Do każdej przesyłki dołączony jest odpowiedni dokument potwierdzający zawarcie umowy.

5.    Jeżeli Klient nie otrzyma swojego zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia proszony jest o kontakt za pośrednictwem poczty e-mail, bądź kontakt telefoniczny.

§ 7
Dostawa

1.    Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar pozbawiony wad.

2.    Dostawa realizowana jest w formie i za pośrednictwem Przewoźnika, którego Klient wybrał podczas składania zamówienia. Sprzedawca zaleca, by przed wyborem Przewoźnika, Klient zapoznał się z regulaminem świadczenia usług kurierskich.

3.    Koszty wybranego sposobu dostawy ponosi Klient, chyba że dla danego zakupu obowiązuje darmowa dostawa.

4.    W celu usprawnienia procedury naprawienia ewentualnych szkód w przesyłce, Klient będący Konsumentem może, a inny Klient jest zobowiązany, dokładnie sprawdzić jej stan przed potwierdzeniem odbioru.

5.    Jeżeli po rozpakowaniu przesyłki okaże się, że przesyłka była uszkodzona, a uszkodzeń tych nie można było stwierdzić przed rozpakowaniem, Klient będący Konsumentem powinien powiadomić Przewoźnika w celu sporządzenia protokołu szkody, który należy niezwłocznie przesłać na adres e-mail bądź adres siedziby sklepu.

6.    Niezależnie od wykonania czynności wymienionych w ust. 6 i 7, Klient będący Konsumentem może korzystać z uprawnień wynikających z przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U.2012.1173 j.t. z późn. zm.).

§ 8
Formy płatności

1.    Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności:

1.    Płatność gotówką przy odbiorze towaru – Klient płaci całą należność przedstawicielowi Przewoźnika w chwili odbioru towaru,

2.    W formie przelewu bankowego lub elektronicznego na rachunek bankowy lub kartą kredytową – Klient winien uiścić wpłatę po otrzymaniu od Sklepu potwierdzenia zawarcia umowy wraz ze wskazaniem kwoty należnej do zapłaty,

3.    W formie rat oferowanych przez operatora płatności,

2.    Wpłaty w formie przelewu bankowego Klient dokonuje na rachunek:

96 1090 2226 0000 0001 5005 1610

basicbhp Szymon Horbacz

ul. Kościuszki 20d

48-200 Prudnik

3.    Przelewy elektroniczne oraz zapłata kartą kredytową przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24. Wybór tej formy zapłaty wymaga zaakceptowania przez Klienta warunków świadczenia usług przez centrum rozliczeniowe.

4.    Klient nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym zamówieniu.

5.    Płatność za zakupy dokonane w Sklepie powinna być dokonana w terminie 7 dni od dnia dokonana zakupu.

6.    Sprzedawca zaleca, by Klient przed wyborem formy płatności zapoznał się z regulaminem świadczenia usług podmiotu obsługującego płatności.

7.    Klient może zweryfikować koszty związane z wybranym sposobem płatności przed złożeniem zamówienia,

8.   Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

§ 9
Odstąpienie od umowy sprzedaży

1.     Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) Klient będący Konsumentem (a także Przedsiębiorca uprzywilejowany) może odstąpić od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu, w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy, składając Sprzedawcy oświadczenie woli zgodnie ze sposobem przewidzianym w w/w ustawie, m.in. na adres e-mail: zwroty@basicbhp.pl, lub pisemnie w siedzibie Sprzedawcy – basicbhp Szymon Horbacz, ul. Kościuszki 20d, 48-200 Prudnik, lub pismem na adres siedziby sprzedawcy, lub telefonicznie pod numerem +48 785 710 610. Po złożeniu oświadczenia woli, Klientowi przysługuje 14 dni na odesłanie towaru do Sprzedającego. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient przekazał decyzję o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Możliwość odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku produktów personalizowanych na specjalne życzenie Klienta.

2.    Klient może skorzystać z formularza odstąpienia, który stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), dostępnego również w formie elektronicznej na stronie https://basicbhp.pl, który należy wysłać wraz ze zwracanym towarem bądź za pośrednictwem e-mail.

3.    Z wyłączeniem przypadków wskazanych w ustawie, w razie złożenia skutecznego odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać Sprzedawcy towar na swój koszt, przy czym Klient ponosi wówczas tylko zwykłe koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy. Koszt zwrotu rzeczy przesyłką kurierska szacowany jest na kwotę około 20 PLN.

4.    Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, spowodowane korzystaniem z niej, w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5.    O ile uprzednio nie zostało Sprzedawcy doręczone potwierdzenie nadania przesyłki, Sprzedawca skorzysta z prawa zatrzymania i wstrzyma się ze zwrotem uiszczonej ceny do czasu zwrotu przez Konsumenta świadczenia wzajemnego.

6.    Konsument zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta nie może odstąpić od umowy:

a.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, w szczególności dotyczy to pochłaniaczy gazów, filtrów.

b.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w szczególności odzież z nadrukiem i inne przedmioty personalizowane.

7.     W przypadku zwrotu towaru przez Klienta nie będącego konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym, https://basicbhp.pl zwraca tylko koszty zakupionego towaru. Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi. Termin na zwrot towaru wynosi 14 dni od dnia doręczenia Klientowi przesyłki.

8.     W przypadku organizowania przez Sklep promocji, w której do zakupu jednego towaru oferowany jest drugi produkt w obniżonej cenie (przykład: kup produkt a na wskazany inny produkt otrzymasz rabat), wówczas należy takie dwa produkty o ile szczegółowy regulamin promocji nie stanowi inaczej, traktować jako zakupione łącznie w ramach promocji. W przypadku skorzystania przez klienta z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub innego ustawowego lub umownego prawa odstąpienia od umowy, klient zobowiązany jest do zwrotu wszystkich produktów objętych promocją z której skorzystał.

 

§ 10
Rękojmia i gwarancja

 

1.     Jeżeli wydany Klientowi towar ma w jego ocenie wady, może złożyć Sprzedawcy reklamację.

2.    Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego, który wymienia dane potrzebne do sprawnego przeprowadzenia procesu reklamacyjnego. Formularz stanowi załącznik do Regulaminu.

3.    Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej na adres: zwroty@basicbhp.pl, w formie pisemnej pocztą lub osobiście pod adresem: ul. Kościuszki 20d, 48-200 Prudnik.

4.    Klient otrzyma powiadomienie o rozpatrzeniu reklamacji w terminie do 14 dni od dnia złożenia reklamacji w sposób w jaki tego zażądał, a jeżeli nie wskazał preferowanego sposobu kontaktu Sprzedawca poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty e-mail.

5.    Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Klient ma 14 dni od dnia otrzymania decyzji na odesłanie reklamowanego produktu do magazynu Sprzedawcy, tj. na adres: ul. Kościuszki 20d, 48-200 Prudnik. Zapis ten nie dotyczy Konsumentów oraz Przedsiębiorców uprzywilejowanych.

6.    Jeżeli towary objęte są gwarancją producenta, wraz z towarem zostanie dostarczona karta gwarancyjna, która określa warunki realizacji uprawnień z tytułu gwarancji.

7.    Konsument może zapoznać się z kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym przesyłając na adres kontakt@basicbhp.pl prośbę o przesłanie takiego kodeksu.

8.    Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz rozstrzygania sporów, w szczególności może zwrócić się o pomoc do odpowiedniego miejskiego rzecznika praw konsumenta, a także zgłaszać wszelkie uwagi, reklamacje, wnioski i prośby na adres  kontakt@basicbhp.pl lub pisemnie w siedzibie sprzedawcy.

9.     Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia WE nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Konsumentowi przysługuje prawo do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR). Konsument może skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail kontakt@basicbhp.pl .

 

§ 12
Ochrona danych osobowych

1.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Sklep jest basicbhp Szymon Horbacz z siedzibą w Prudniku przy ul. Kościuszki 20d, 48-200 Prudnik.

2.     Możliwe jest odwiedzanie Sklepu bez podawania danych osobowych - w przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie tzw. logi serwera, np. nazwę żądanego pliku, adres IP Klienta, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych oraz składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (tzw. logi dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony. Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej Sklepu i ulepszenia oferty. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, polegającego na optymalnym, prawidłowym prezentowaniu stron internetowych i oferty Sprzedawcy. Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia wizyty Klienta na stronie.

3.     Sprzedawca gromadzi dane osobowe wyłącznie wtedy, kiedy zostaną dobrowolnie przekazane przez Klienta składającego zamówienie lub kontaktującego się ze Sprzedawcą (np. za pomocą formularza kontaktowego albo e-mailem). Pola obowiązkowe są oznaczone jako takie, ponieważ zawarte w nich dane są niezbędne do wykonania umowy lub rozpatrzenia sprawy, w której Klient kontaktuje się ze Sprzedawcą. Bez ich podania nie można ukończyć zamówienia lub skontaktować się ze Sprzedawcą. To, jakie dane są gromadzone, wynika bezpośrednio z formularzy, do których wprowadzane są dane.

4.     Z przekazanych przez Klienta danych Sprzedawca korzysta zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania umowy i udzielenia odpowiedzi na zapytania Klienta. Ponadto jeśli stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO Klient udzieli swojej zgody na założenie konta klienta – Sprzedawca będzie przetwarzać niezbędne w tym celu dane osobowe Klienta.

5.     Dane osobowe podane dobrowolnie przez Klienta przetwarzane są przez Sklep m.in. w następujących celach:

a.      w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną,

b.     w związku z wykonaniem umowy sprzedaży,

c.      w związku z wyrażeniem zgody na otrzymywanie newslettera,

d.     w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

e.      w związku z korespondencją mailową,

f.       dla potrzeb technicznych i statystyk Sklepu,

g.     w celach marketingowych, jeżeli Klient wyraził na to zgodę,

6.     Klient ma prawo wglądu i aktualizacji jego danych osobowych. Uprawnienie to Klient może zrealizować samodzielnie poprzez dokonanie stosownych zmian na Koncie Klienta bądź zgłosić do Sklepu za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres: kontakt@basicbhp.pl, przy czym prośba taka powinna być wysłana z adresu e-mail podanego podczas rejestracji lub podanego przy realizacji zamówienia.

7.     Klient podaje dane osobowe dobrowolnie, jednak sklep może odmówić zawarcia umowy, jeżeli Klient nie podał danych niezbędnych do jej ukształtowania.

8.     Po całkowitym wykonaniu umowy lub usunięciu konta Klienta, przetwarzanie danych Klienta zostanie ograniczone, a po upływie okresów przechowywania określonych w przepisach podatkowych i ustawie o rachunkowości dane te zostaną usunięte, chyba że Klient wyrazi jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzeże prawo do dalszego korzystania z danych, o czym w takiej sytuacji Sprzedawca informuje w niniejszej polityce prywatności.

9.     Konto Klienta może zostać usunięte w każdej chwili. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres kontakt@basicbhp.pl lub skontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu +48 785 710 610.

10. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych swoich Klientów, stosując środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz technologicznej konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

11. Sprzedawca ujawni przetwarzane dane osobowe jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w przypadkach określonych w Regulaminie.

12. W celu wykonania umowy Sprzedawca przekazuje dane Klienta firmie kurierskiej zajmującej się dostawą, o ile jest to niezbędne do doręczenia zamówionych towarów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Zależnie od tego, którego dostawcę usług płatniczych Klient wybierze w procesie zamówienia, celem realizacji płatności Sprzedawca przekaże zgromadzone w tym celu dane płatnicze do instytucji kredytowej obsługującej płatność i ewentualnie do wybranego przez Sprzedawcę lub przez Klienta dostawcy usług płatniczych. Niektórzy dostawcy usług płatniczych gromadzą dane samodzielnie, jeżeli Klient założy u nich konto. W takich przypadkach w trakcie składania zamówienia Klient zostanie przekierowany na stronę dostawcy usług płatniczych, gdzie po zalogowaniu będzie mógł zrealizować płatność. Obowiązuje wówczas również polityka prywatności danego dostawcy usług płatniczych.

13. W celu obsługi i realizacji zamówień Sprzedawca korzysta również z zewnętrznego systemu zarządzania towarami. Przekazywanie i przetwarzanie danych w tym zakresie opiera się na umowie powierzenia danych.

14. Jeśli Klient udzieli w trakcie lub po złożeniu zamówienia swojej wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), Sprzedawca przekaże na jej podstawie adres e-mail i numer telefonu Klienta wybranej w procesie zamawiania firmie kurierskiej, aby mogła się ona skontaktować z Klientem przed dostarczeniem zamówienia celem awizowania lub uzgodnienia terminu dostawy. Powyższa zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez wysłanie Sprzedawcy stosownej wiadomości na adres kontaktowy kontakt@basicbhp.pl lub poprzez wysłanie wiadomości bezpośrednio do firmy kurierskiej na wskazany poniżej adres kontaktowy. Po wycofaniu zgody Sprzedawca usunie podane przez Klienta w tym celu dane, chyba że Klient wyrazi wyraźną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych w innych celach lub Sprzedawca zastrzeże prawo dalszego korzystania z tych danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym w takiej sytuacji Sprzedawca informuje w niniejszej polityce prywatności.

15. Jeśli Klient zapisze się do newslettera, wówczas Sprzedawca będzie korzystać z przekazanych danych niezbędnych do celu regularnego przesyłania Klientowi newslettera drogą elektroniczną na podstawie udzielonej przez Klienta zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

16. W każdej chwili Klient może zrezygnować z otrzymywania newslettera, wysyłając wiadomość na adres kontaktowy kontakt@basicbhp.pl lub korzystając z odpowiedniego linka zamieszczonego w newsletterze. Po wyrejestrowaniu się Sprzedawca usunie adres e-mail Klienta, o ile Klient nie wyrazi w sposób wyraźny zgody na dalsze korzystanie z danych w innych celach lub Sprzedawca nie zastrzeże prawa dalszego korzystania z tych danych w ustawowo dozwolonych przypadkach, o czym w takiej sytuacji informuje w niniejszej polityce prywatności.

17. Newsletter jest wysyłany w ramach powierzenia przetwarzania danych na zlecenie Sprzedawcy przez zewnętrznego usługodawcę, któremu Sprzedawca przekazuje w tym celu adres e-mail Klienta. Usługodawca ten ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

18. Aby uatrakcyjnić stronę internetową i umożliwić korzystanie z określonych funkcji w celu wyświetlenia odpowiednich produktów lub do celów badań rynkowych, Sprzedawca stosuje na stronach tzw. pliki cookies. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO ochronie prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, polegającego na optymalnej prezentacji oferty. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które są automatycznie zapisywane na urządzeniu końcowym Klienta. Niektóre używane przez Sprzedawcę cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na urządzeniu końcowym Klienta i umożliwiają Sprzedawcy rozpoznanie przeglądarki Klienta przy kolejnym wejściu na stronę (tzw. trwałe cookies). Czas przechowywania podany jest w ustawieniach dot. cookies przeglądarki internetowej Klienta.

19. Przeglądarkę można skonfigurować w ten sposób, aby otrzymywać informację o stosowaniu cookies i mieć możliwość decydowania o ich akceptacji lub odrzuceniu w określonych przypadkach lub całkowicie. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdują się wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies funkcjonalność strony internetowej Sklepu może zostać ograniczona.

20. W imieniu i na zlecenie Sprzedawcy zewnętrzny usługodawca wykonuje usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych Sklepu. Wszystkie dane, które w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności zostały zgromadzone w ramach korzystania ze strony internetowej Sklepu lub w przewidzianych do tego celu formularzach w Sklepie internetowym, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie danych na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności. Usługodawca z którym współpracuje Sprzedawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

21. Sklep wykorzystuje Google Maps w celu wizualnej prezentacji geograficznych informacji. Google Maps jest narzędziem oferowanym przez Google Ireland Limited, spółkę prawa irlandzkiego z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (www.google.com). Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy polegającego na ułatwieniu zlokalizowania punktów sprzedaży oraz optymalnej prezentacji oferty Sprzedawcy na rynku.

22. W przypadku korzystania z Google Maps, Google będzie zapisywać i przetwarzać dane dotyczące sposobu korzystania z map i poszczególnych funkcji, w tym np. adres IP lub dane dotyczące lokalizacji użytkownika. Sprzedawca nie ma wpływu na powyższe przetwarzanie danych przez Google. Na wypadek przekazywania i przechowywania przez Google informacji na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych, amerykańska spółka Google LLC posiada certyfikat EU-USA Privacy Shield. Aktualny certyfikat dostępny jest pod tym linkiem. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

23. Aby dezaktywować usługę Google Maps i powiązane z nią przetwarzanie danych przez Google, należy wyłączyć obsługę skryptów Java w ustawieniach przeglądarki. W takim przypadku korzystanie z Google Maps nie będzie możliwe lub bardzo ograniczone.

24. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych przez Google znajdują się w polityce prywatności Google. Przetwarzanie danych następuje na podstawie wspólnych uzgodnień współadministratorów danych zgodnie z art. 26 RODO.

25. Celem zabezpieczenia przed spamem oraz zapobiegania nadużyciom i nieprawidłowemu użytkowaniu formularzy internetowych Sklepu, z niektórymi formularzami na stronach internetowych Sklepu zintegrowane zostało narzędzie Google reCAPTCHA oferowane przez firmę Google Ireland Limited, spółkę prawa irlandzkiego z siedzibą w Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (www.google.com). Poprzez weryfikacje wprowadzonych do formularza danych, narzędzie to zapobiega wykorzystywaniu na stronach Sklepu zautomatyzowanych oprogramowań – tzw. botów mogących zakłócać prawidłowe używanie stron internetowych Sklepu. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, polegającego na ochronie strony Sprzedawcy przed potencjalnymi nadużyciami i zapewnieniu jej bezawaryjnego funkcjonowania.

26. Google reCAPTCHA wykorzystuje za pomocą kodu zapisanego na stronie, tzw. JavaScript rozwiązania takie jak np. pliki cookies służące analizie korzystania przez Klienta ze strony Sklepu. Dane te wraz z adresem IP Klienta zostaną pobrane przez Google automatycznie i zapisane na jego serwerach zlokalizowanych w USA. Dane osobowe wprowadzane przez Klienta w poszczególnych polach formularzy nie będą odczytywane lub zapisywane.

27. Na wypadek przekazywania i przechowywania przez Google informacji na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych, amerykańska spółka Google LLC posiada certyfikat EU-USA Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

28. Klient może zapobiec rejestrowaniu przez Google za pomocą JavaScript, względnie plików Cookies danych dotyczących korzystania przez Klienta ze strony internetowej Sklepu (w tym adresu IP Klienta), zmieniając w tym celu ustawienia przeglądarki w zakresie obsługi plików Cookies lub wyłączając obsługę skryptów JavaScript. Proszę uwzględnić, iż korzystanie z niektórych funkcjonalności strony internetowej Sklepu może zostać wówczas ograniczone.

29. Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych przez Google znajdują się w polityce prywatności Google.

30. Na stronie internetowej Sklepu używane są tzw. wtyczki serwisów społecznościowych. Wyświetlając stronę internetową Sklepu zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka Klienta nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Google, Twitter lub Instagram. Dzięki tej integracji usługodawcy serwisów społecznościowych otrzymują informację, że przeglądarka Klienta wyświetliła stronę Sklepu, niezależnie od tego, czy Klient posiada profil u danego usługodawcy i czy jest u niego w danej chwili zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP Klienta) jest przez przeglądarkę Klienta przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (większość serwerów znajduje się w USA) i tam przechowywana. Jeśli Klient zalogował się do jednego z serwisów społecznościowych, wówczas usługodawca ten może bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie Sklepu do profilu Klienta w danym serwisie społecznościowym. Jeśli Klient użyje konkretnej wtyczki, np. kliknie na przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, wówczas odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy i tam zachowana. Informacje te zostaną poza tym opublikowane w serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako kontakty/znajomi Klienta. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, polegającego na optymalnej prezentacji strony internetowej Sklepu i oferty na rynku.

31. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez usługodawców serwisów społecznościowych oraz prawa Klienta w tym zakresie, jak również możliwość nawiązania kontaktu i dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności Klienta, opisane zostały w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

32. Jeśli Klient nie chce, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie wizyt na stronie internetowej Sklepu bezpośrednio profilowi Klienta w danym serwisie, wówczas przed wizytą na stronie Sklepu Klient musi wylogować się z poszczególnych serwisów społecznościowych. Klient może również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek społecznościowych stosując odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki.

33. Aktywność Sprzedawcy na portalach społecznościowych służy zapewnieniu aktywnej komunikacji ze stałymi i potencjalnymi Klientami. Za pomocą mediów społecznościowych Sprzedawca informuje również o produktach i aktualnych promocjach.

34. W przypadku odwiedzin profilu/konta Sprzedawcy w portalu społecznościowym, dany portal społecznościowy może za pomocą plików cookies w celach badania rynku i reklamowych automatycznie gromadzić i przetwarzać dane osobowe Klienta i tworzyć na ich podstawie pseudonimowane profile użytkowników. Pseudonimowane profile tworzone są np. w celu umożliwienia wyświetlenia reklamy odpowiadającej zainteresowaniom Klienta.

35. Powyższe służy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO zabezpieczeniu prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, polegającego na zapewnieniu optymalnej komunikacji z klientami i prezentacji oferty na rynku. Jeśli portal społecznościowy poprosi Klienta (np. za pomocą pola checkbox) o udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, wówczas podstawą prawną ich przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

36. W przypadku portali społecznościowych mających siedzibę w USA obowiązuje porozumienie EU–US Privacy Shield (tzw. tarcza prywatności). W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, ta ostatnia stwierdziła odpowiedni stopień ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

37. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych Klienta przez poszczególne portale społecznościowe, jak również możliwość nawiązania kontaktu, złożenia zapytań dot. ustawień prywatności lub wniosku dot. realizacji uprawnień Klienta, w szczególności prawa do sprzeciwu, opisane zostały w politykach prywatności poszczególnych portali społecznościowych.

38. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa:

a.      zgodnie z art. 15 RODO: prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych w zakresie określonym w tym artykule;

b.     zgodnie z art. 16 RODO: prawo do sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych;

c.      zgodnie z art. 17 RODO: prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), zapisanych przez Sprzedawcę danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne: – do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; – do wywiązania się z prawnego obowiązku; – z uwagi na względy interesu publicznego; – do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d.     zgodnie z art. 18 RODO: prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o ile: – prawidłowość tych danych osobowych jest przez Klienta kwestionowana; – przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Klient sprzeciwia się ich usunięciu; – Sprzedawca nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne Klientowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; – Klient wniósł na podstawie art. 21 sprzeciw wobec przetwarzania danych;

e.      zgodnie z art. 20 RODO: prawo do otrzymania dostarczonych Sprzedawcy danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi;

f.       zgodnie z art. 77 RODO: prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych „UODO”).

39. Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu zabezpieczenia swoich prawnie uzasadnionych interesów, wówczas Klient może wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych w takim celu – ze skutkiem na przyszłość. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, Klient może zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, Klientowi przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji. Po skorzystaniu przez Klienta z prawa do sprzeciwu Sprzedawca nie będzie kontynuować przetwarzania danych osobowych Klienta, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec interesów i praw Klienta, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń. Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku Sprzedawca nie będzie kontynuować przetwarzania danych osobowych Klienta do powyższego celu.

 

§ 13
Postanowienia końcowe

1.    Sprzedawca nie odpowiada za szkody poniesione przez Klienta spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Klienta, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Klienta wirusami, a także skutki udostępnienia loginu oraz hasła osobie trzeciej.

2.    Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone.

3.    Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność za wady fizyczne towarów. Postanowienie nie znajduje zastosowania, jeżeli umowę sprzedaży zawarł Konsument.

4.    Sprzedawca o zmianach regulaminu poinformuje Klientów za pośrednictwem poczty e-mail na minimum 14 dni przed planowanym wejściem w życie zmian. W terminie poprzedzającym zmianę zarejestrowany Klient ma prawo bez podania przyczyny wypowiedzieć umowy o świadczenie usług droga elektroniczną, przesyłając Sprzedawcy oświadczenie woli za pośrednictwem poczty e-mail.

 

Regulamin 1.0 – obowiązuje od 10 czerwca 2019; 1.1 – obowiązuje od 10 maja 2022; 1.2 – obowiązuje od 18 maja 2022; 1.3 – obowiązuje od 26 maja 2022;